..a moto? ..a tko to? Čudesno putovanje i čudan san

Optimizam

Tekst objavljen u ?asopisu Zdrav ivot, svibanj 2009.

Pie:Dubravka Nuki?, prof. psihologije, Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce", Zagreb


Kako postati i ostati optimisti?an?

- Usmjerite se na pozitivne stvari koje vam se deavaju u ivotu. Kada vam se dogodi neka pozitivna situacija, uo?ite kako ste vi svojim djelovanjem njoj doprinijeli i ?estitajte si na svakom uspjehu.

- Vizualizirajte svoju budu?nost i sami kreirajte svoj ivot. Uz povjerenje u vlastite mogu?nosti i pozitivan stav prema ivotu, moete ostvariti svoje snove.

- Poteko?e s kojima se svakodnevno suo?avate gledajte kao prilike za u?enje i vlastiti razvoj.

- Gledajte na sebe kao aktivnog pokreta?a doga?aja, a ne kao na bespomo?nog promatra?a.

- Budite racionalni optimist, osoba koja shva?a da se deavaju i pozitivne i negativne stvari. Prihvatite sve to vam ivot prua, u?ite i ne zaboravite se svakodnevno smijati.


Kakvi su to optimisti?ni ljudi?Postoji li osoba za koju moemo re?i da je optimist? Osoba koja uvijek gleda na svijet s pozitivne i vedre strane, koja je nasmijeena, ima dobru rije? za svakoga u svakoj prilici, istinski se raduje ivotu i ne zabrinjava se svakodnevnim teko?ama.

Je li optimizam utopija u dananje vrijeme velikih kriza, globalnog zatopljenja i ekolokih katastrofa? Ili je mogu?e da nas upravo optimizam i pozitivan pogled na svijet izvedu na neki novi put?

Psihologija opisuje optimisti?ne ljude kao pojedince koji naj?e?e nekriti?ki i povoljno procjenjuju uvijete u kojima ive, situacije u kojima se nalaze te ponaanja drugih ljudi koji ih okruuju, o?ekuju?i uvijek sve najbolje. Kada na taj na?in definiramo optimizam, moe nam se u?initi da je on odlika naivnih ljudi, onih koji gledaju svijet kroz rui?aste
nao?ale, previe vjeruju drugima i skloni su pretjeranom idealiziranju svijeta. Isto tako pretjerani optimizam moe ponekad biti i opasan. Ako vjerujemo da ?e sve biti dobro i da moemo raditi to god elimo, da nismo uop?e ranjivi, vjerojatno je da ?emo se dovesti u razli?ite opasne situacije. Primjerice, moemo postati toliko hrabri da smatramo kako nam
puenje sigurno ne?e tetiti, kako nije potrebno zaklju?avati vrata jer nama nitko nikada ne bi mogao provaliti, zauzimamo vjerovanje da se loe stvari deavaju drugim ljudima, a ne nama. Takav stav, da nam se nita loe ne moe dogoditi, moe nas navesti na ulazak u niz rizi?nih ponaanja, koja mogu imati za posljedicu razli?ite ozljede i tete po zdravlje.

Zbog toga je neophodno sa?uvati, uz optimizam, i jednu dozu realizma. Vano je zadrati zdrav razum i pokuati to realnije sagledati situaciju. Ponekad je, iako volimo konzumirati velike koli?ine slatkog, bolje sluati razum i oduprijeti se porivu za slatkim te tako sa?uvati zdravlje, nego konzumirati neograni?ene koli?ine uz vjerovanje: Bolest se ne moe dogoditi meni.

Ako se sada pitate, je li optimizam onda uop?e dobar, odgovor je: naravno. Uz iznimke pretjeranog optimizma koji nas moe ?initi ranjivima i nepromiljenima, pozitivan pogled na svijet i o?ekivanje najboljeg u ve?ini slu?ajeva moe imati blagotvorne posljedice na zdravlje. Pitanje je samo koje situacije procjenjujemo s optimisti?nim pogledom i rui?astim nao?alama.

Neka su istraivanja pokazala da optimisti?an stav prema ivotu pove?ava vjerojatnost preivljavanja nakon operacije, te da ljudi koji gledaju pozitivno na ivot imaju ve?u vjerojatnost doivjeti veliku starosnu dob. Pozitivno gledanje i o?ekivanje najboljih ishoda dovodi do promjena u funkcioniranju endokrinog sustava koji je zaduen za lu?enje hormona. Prema nekim istraiva?ima, pozitivno gledanje na ivot moe pove?ati proizvodnju hormona serotonina, koji je poznat i kao hormon sre?e. S druge strane optimisti?ni stavovi mogu smanjiti produkciju hormona stresa te tako kod nekih ljudi smanjiti vjerojatnost od sr?anog udara.

Optimisti?an stav moe nam pomo?i u lakem noenju sa svakodnevicom. U tekim situacijama moemo gledati izazove i prilike za u?enje, u svakodnevnim problemima poticaj za promjenu, a u starenju sre?u i radost mudrosti i nakupljenog iskustva. Optimizam tako moe postati naa vodilja kroz ivot i pomaga? u tekim situacijama. On je snaga koja nam prua poticaj da idemo dalje i da znamo da iako sada situacija moda nije najbolja, to ne zna?i da ?e tako ostati u budu?nosti. Svaku nepovoljnu situaciju moemo sami preokrenuti na bolje, snagom vlastitog djelovanja i pozitivnih misli. Dovoljno je upotrijebiti vlastitu mo?
zamiljanja i vizualizacije. Ako vidimo kako elimo izgledati ovdje i sada, kakva osoba elimo biti i to elimo pruiti sebi i svojim blinjima kao i svijetu, tada nam preostaje samo djelovati u skladu s tom vizijom. Ako je ta vizija proeta pozitivnim mislima i optimizmom, tada moemo zajedni?ki stvarati bolji i sretniji svijet.